གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༦ བར་
བཅས་སོ་སོར་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན། གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གསུང་ཆོས་དངོས་གཞིའི་སྐབས་མི་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཕྱག་འཁྱེར་ཐོ་འགོད་ལས་ཁང་དུ་
འཚང་ཁ་མི་ཡོང་ཆེད་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་གར་བ། ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ལ་གསུང་ཆོས་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་སྔ་ ༢༠༡༧ རྡོ་གདན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་གསུང་ཆོས་ཕྱག་འཁྱེར་ཞུས་ཡོད་ན་དེའི་ཨང་གྲངས་ཐོག་ཕྱག་འཁྱེར་གསར་པ་ཞུ་ཆོག
གཞན་བོད་མི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཕྱག་འཁྱེར་ཞུ་དགོས་མེད།
གོང་གསལ་ཆོས་ཞུའི་ཕྱག་འཁྱེར་དགོས་རིགས་རྣམས་ (www.dalailamateaching.com) ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་ཐོག་
ཐོ་འགོད་གནང་དགོས་པ་དང་དྲ་ཚིགས་འདིའི་དྲ་ཐག་ (dalailama.com) དང་། (tibet.net) བཅས་ནས་ཀྱང་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད།
ཐོ་འགོད་གནང་གྲུབ་རྗེས་དྲྭ་ཐོག་ནས་བཀང་བའི་འགེངས་ཤོག་དང་། སོ་སོའི་ Passport/Aadhaar Card/Voter ID/Green Book/RC
བཅས་ཡིག་ཆ་གང་རུང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་ཕྱག་འཁྱེར་ཐོ་འགོད་ལས་ཁང་ནས་གསུང་ཆོས་ཕྱག་འཁྱེར་བཞེས་དགོས།
དྲྭ་ཐོག་ཐོ་འགོད་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་སྒོ་ཕྱེ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ནས་དྲ་རྒྱ་ཐོ་འགོད་སྒོ་རྒྱབ་རྒུ་ཡིན་ན་དེ་ལུགས་དགོངས་འཇགས་ཞུ།
གལ་ཏེ་དྲ་ཐོག་ནས་ཐོ་འགོད་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དོ་བདག་ངོ་བཅར་གྱིས་གསུང་ཆོས་ཕྱག་འཁྱེར་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

Announcement

2018 Bodh Gaya Teachings Registration

 1. His Holiness the Dalai Lama will give teachings at Bodh Gaya from January 5 to 7 and 14 to 16, 2018.
  Details of the teachings are available at www.dalailama.com.
 2. All monks, nuns, foreigners and Indian devotees need to register to attend the teachings.
 3. You can visit www.dalailamateaching.com to register your details.
 4. The link to this website is also available at www.dalailama.com and www.tibet.net. After registration, kindly print
  the registration form to collect the Teaching Pass at Bodh Gaya. Along with the registration form you need to
  produce one of the following documents Passport / Aadhaar card/Voter ID/RC/Green Book.
 5. Those who have already registered during His Holiness teachings in Dharamsala and 2017 Kalachakra at Bodh Gaya
  need not register online. You can submit your old Teaching Pass at the registration counter to collect the new Teaching Pass.
  Otherwise, you will need to register again.
 6. Online registration will be available from November 20, 2017.
 7. Registration closes on 12 January 2018
Note: No registration is required for general Tibetan public.

Secretary
Department of Security, CTA
If any query please contact: bsomcleod@tibet.net


Online registration closed. Please visit registration counter at Bodh Gaya if you want to register.